Przeskocz do treści

Klauzula informacyjna RODO

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROBUD" S.A. 63‑200 Jarocin, Golina, ul. Asfaltowa 1, tel. 62-747-30-18, e-mail: sekretariat@drobudjarocin.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b tj. w celu podjęcia działań na Państwa żądanie (wniosek) w celu przygotowania oferty, zawarcia i realizacji umowy lub na podstawie Państwa zgody.
  3. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom takim jak biura projektowe, podwykonawcy, podmiotom przetwarzającym w imieniu administratora trzecim, jednostkom administracji publicznej w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia umowy zawartej na podstawie złożonego Państwa wniosku.
  4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji, rozliczenia oraz zabezpieczenia roszczeń w związku z realizacją Państwa wniosku. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody
  6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przygotowania oferty oraz przygotowania i zawarcia umowy. Zgoda na przetwarzanie danych po okresie przedstawionym w punkcie 5 jest dobrowolna.
  7. Przysługuje Państwu, prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
  9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są profilowane.