Budowa infrastruktury

  • budowa nowych dróg, ulic, chodników, placów i parkingów,
  • remonty bieżące, kapitalne i modernizacje istniejących dróg i ulic,
  • budowa i remonty dróg z wykorzystaniem dodatku modyfiku i destruktu,
  • budowa i remonty dróg z mieszanki mineralno-asfaltowej odpornej na koleinowanie (antyzmęczeniowej),
  • wykonywanie robót ziemnych,
  • roboty budowlano-montażowe,
  • budowa sieci i przyłączy wodociągowych,
  • budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych,
  • budowa sieci i przyłączy gazowych,
  • budowa oświetlenia.
Budowa infrastruktury